حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار در محله مریم آباد