عزاداری بیش از ۸۵ هیئت استان در حسینیه شهدا مریم آباد