جدول قیمت گذاری

جداول قیمت گذاری کدهای کوتاه

شما می توانید جدول قیمت گذاری خود را با استفاده از سیستم شبکه به منظور آن را برای دستگاه های کوچک واکنش گرا پیکربندی کنید.
شما می توانید با پورتو قیمت جعبه پورتو جعبه قیمت کوتاه بسازید.


چهار قسمت

با “محبوب ترین” جعبه قیمت.

شرکتی$۵۹

ثبت نام
 • ۱۰GB فضای ذخیره سازی
 • ۱۰۰GB پهنای باند ماهانه
 • ۲۰ اکانت ایمیل
 • نامحدود زیردامنه

استاندارد$۱۷

ثبت نام
 • ۳GB فضای ذخیره سازی
 • ۲۵GB پهنای باند ماهانه
 • ۵ اکانت ایمیل
 • نامحدود زیردامنه

اولیه

ثبت نام
 • ۱GB فضای ذخیره سازی
 • ۱۰GB پهنای باند ماهانه
 • ۲ اکانت ایمیل
 • نامحدود زیردامنه

سه ستون

شرکتی$۵۹

ثبت نام
 • ۱۰GB فضای ذخیره سازی
 • ۱۰۰GB پهنای باند ماهانه
 • ۲۰ اکانت ایمیل
 • نامحدود زیردامنه

حرفه ای$۲۹

ثبت نام
 • ۵GB فضای ذخیره سازی
 • ۵۰GB پهنای باند ماهانه
 • ۱۰ اکانت ایمیل
 • نامحدود زیردامنه

استاندارد$۱۷

ثبت نام
 • ۳GB فضای ذخیره سازی
 • ۲۵GB پهنای باند ماهانه
 • ۵ اکانت ایمیل
 • نامحدود زیردامنه

استایل جایگزین

شرکتی$۵۹

 • ۱۰GB فضای ذخیره سازی
 • ۱۰۰GB پهنای باند ماهانه
 • ۲۰ اکانت ایمیل
 • نامحدود زیردامنه
ثبت نام

استاندارد$۱۷

 • ۳GB فضای ذخیره سازی
 • ۲۵GB پهنای باند ماهانه
 • ۵ اکانت ایمیل
 • نامحدود زیردامنه
ثبت نام

اولیه

 • ۱GB فضای ذخیره سازی
 • ۱۰GB پهنای باند ماهانه
 • ۲ اکانت ایمیل
 • نامحدود زیردامنه
ثبت نام

پارالاکس

شرکتی$۵۹

 • ۱۰GB فضای ذخیره سازی
 • ۱۰۰GB پهنای باند ماهانه
 • ۲۰ اکانت ایمیل
 • نامحدود زیردامنه
ثبت نام

استاندارد$۱۷

 • ۳GB فضای ذخیره سازی
 • ۲۵GB پهنای باند ماهانه
 • ۵ اکانت ایمیل
 • نامحدود زیردامنه
ثبت نام

اولیه

 • ۱GB فضای ذخیره سازی
 • ۱۰GB پهنای باند ماهانه
 • ۲ اکانت ایمیل
 • نامحدود زیردامنه
ثبت نام

بلاک کوچک

اولیه۳GB فضای ذخیره سازی$۱۹

ثبت نام

پیشرفته۵GB فضای ذخیره سازی$۲۹

ثبت نام

شرکتی۱۰۰GB فضای ذخیره سازی$۴۹

ثبت نام

تجاری۱۲۰GB فضای ذخیره سازی$۵۹

ثبت نام

سفارشی۵۰۰GB فضای ذخیره سازی$۱۵۹

ثبت نام

حالت رنگی

شرکتی$۵۹

ثبت نام
 • ۱۰GB فضای ذخیره سازی
 • ۱۰۰GB پهنای باند ماهانه
 • ۲۰ اکانت ایمیل
 • نامحدود زیردامنه

استاندارد$۱۷

ثبت نام
 • ۳GB فضای ذخیره سازی
 • ۲۵GB پهنای باند ماهانه
 • ۵ اکانت ایمیل
 • نامحدود زیردامنه

اولیه

ثبت نام
 • ۱GB فضای ذخیره سازی
 • ۱۰GB پهنای باند ماهانه
 • ۲ اکانت ایمیل
 • نامحدود زیردامنه

شرکتی$۵۹

ثبت نام
 • ۱۰GB فضای ذخیره سازی
 • ۱۰۰GB پهنای باند ماهانه
 • ۲۰ اکانت ایمیل
 • نامحدود زیردامنه

استاندارد$۱۷

ثبت نام
 • ۳GB فضای ذخیره سازی
 • ۲۵GB پهنای باند ماهانه
 • ۵ اکانت ایمیل
 • نامحدود زیردامنه

اولیه

ثبت نام
 • ۱GB فضای ذخیره سازی
 • ۱۰GB پهنای باند ماهانه
 • ۲ اکانت ایمیل
 • نامحدود زیردامنه

شرکتی$۵۹

ثبت نام
 • ۱۰GB فضای ذخیره سازی
 • ۱۰۰GB پهنای باند ماهانه
 • ۲۰ اکانت ایمیل
 • نامحدود زیردامنه

استاندارد$۱۷

ثبت نام
 • ۳GB فضای ذخیره سازی
 • ۲۵GB پهنای باند ماهانه
 • ۵ اکانت ایمیل
 • نامحدود زیردامنه

اولیه

ثبت نام
 • ۱GB فضای ذخیره سازی
 • ۱۰GB پهنای باند ماهانه
 • ۲ اکانت ایمیل
 • نامحدود زیردامنه

شرکتی$۵۹

ثبت نام
 • ۱۰GB فضای ذخیره سازی
 • ۱۰۰GB پهنای باند ماهانه
 • ۲۰ اکانت ایمیل
 • نامحدود زیردامنه

استاندارد$۱۷

ثبت نام
 • ۳GB فضای ذخیره سازی
 • ۲۵GB پهنای باند ماهانه
 • ۵ اکانت ایمیل
 • نامحدود زیردامنه

اولیه

ثبت نام
 • ۱GB فضای ذخیره سازی
 • ۱۰GB پهنای باند ماهانه
 • ۲ اکانت ایمیل
 • نامحدود زیردامنه