نوارهای پیشرفت

کد کوتاه نوارهای پیشرفت

بررسی تمام میله پیشرفت گزینه و می تواند در سبک های مختلف با آهنگساز ویژوال پیشرفت نوار، پای کد کوتاه نمودار مجموعه ای.


بصورت پیش فرض

۶۰%
۰%

کلاس های متنی


راه راه

انیمیشن


گوشه های گرد


اندازه ها


انیمیشن و نکات راهنمای ابزار

HTML/CSS
۱۰۰%
طراحی
۸۵%
وردپرس
۷۵%
فتوشاپ
۸۵%

رنگ بندی

اولی
۵۰%
دومی
۷۰%
سومی
۷۵%
چهارمی
۴۰%

دایره ای

HTML/CSS
HTML/CSS

اندازه های مختلف

HTML/CSS
HTML/CSS

تنظیمات مختلف

HTML/CSS
HTML/CSS
HTML/CSS